Slovenská asociácia ochrany pred bleskom

O nás

Cieľom združenia je podpora a rozvoj moderných technológií v oblasti ochrany pred bleskom, podpora vedy, výskumu a spoločenských stykov.

Združenie napomáha rozvoju uvedených vzťahov najmä:

  podporou odborných publikácií a vedeckých  prác o moderných systémoch ochrany pred bleskom,
  podporou vytvárania štatistiky o inštalovaných systémoch proti blesku a zberom skúseností získaných od ich inštalácie,
  podporou vzdelávania v oblasti ochrany pred bleskom,
  podporou spoločenských a vzdelávacích akcií,
  vytváraním alebo registráciou záujmových klubov,
  vypracovávaním odborných stanovísk k platnej a pripravovanej legislatíve a ku iným opatreniam.

zobraziť viac
Stanovy

Stanovy

Cieľom združenia je podpora a rozvoj moderných technológií v oblasti ochrany pred bleskom,  podpora vedy a spoločenských stykov.
Združenie napomáha rozvoju uvedených vzťahov najmä:

  •   podporou publikovania odborných, vedeckých  textov,
  •   podporou vzdelávania,
  •   podporou spoločenských a vzdelávacích akcií,
  •   vytváraním alebo registráciou záujmových klubov,
  •   vypracovávaním odborných stanovísk k platnej a pripravovanej legislatíve a iným opatreniam.

Stanovy OZ SLPA si môžete stiahnuť tu.

Funkcie a poslanie SLPA

Funkcie a poslanie SLPA

SLPA je dobrovoľná nezávislá odborná organizácia, zameraná na ochranu pred atmosférickými výbojmi s ohľadom na najnovšie poznatky vedy a techniky v súlade so zákonom.

Podmienky členstva

Podmienky členstva

Členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
Členstvo v združení vzniká na základe písomne podanej prihlášky a jej odsúhlasením správnou radou.

Tlačivo prihlášky si možete stiahnuť tu.

Vedeli ste?

Požiare spôsobené bleskom v SR za obdobie rokov 2010-2019 - aktualizácia 02/2020
Zdroj: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR Bratislava

104 864

POŽIAROV
SPOLU

406

POŽIAROV SPÔSOBENÝCH
BLESKOM

v objektoch nechránených bleskozvodom

55

POŽIAROV SPÔSOBENÝCH
BLESKOM

v objektoch chránených bleskozvodom