Funkcie a poslanie

Funkcie a poslanie SLPA :

SLPA je dobrovoľná nezávislá odborná organizácia zameraná na ochranu pred atmosférickými výbojmi s ohľadom na najnovšie poznatky vedy a techniky v súlade so zákonom.

Hlavný obsah činnosti:

 • - združovanie odborníkov a využívanie ich praktických skúseností aplikovateľných v praxi pre zvýšenie bezpečnosti ochrany pred bleskom
 • - informovanie verejnosti o dôležitosti ochrany života a majetku pred zásahom blesku a o platnej legislatíve v danej oblasti
 • - šírenie osvety medzi širokou odbornou verejnosťou o možnom spôsobe ochrany pred bleskom aktívnymi zachytávačmi 
 • - informovanie verejnosti o nových technológiách v oblasti ochrany pred bleskom
 • - poukázanie na výhody aktívnych zachytávačov oproti klasickým pasívnym bleskozvodom
 • - bojovať s nepravdivými informáciami ako aj mýtmi o aktívnych bleskozvodoch
 • - presadzovať nové poznatky vedeckého výskumu a vývoja v oblasti ESE ochrany pred bleskom do praxe
 • - poskytovať odbornú a metodickú podporu projektantom, montážnikom a revíznym technikom formou seminárov, školení apod. 
 • - aktívne komunikovať s orgánmi štátneho odborného dozoru a s orgánmi ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
 • - aktívne komunikovať aj s orgánmi požiarnej ochrany
 • - spolupracovať s poisťovňami v SR pri vedení štatistiky škodových udalostí spôsobených údermi blesku
 • - poskytovanie poradenstva pri návrhoch riešenia ochrany pred bleskom