Stanovisko NIP Košice a MPSVaR SR

26.07.2017

Dňa 25.7.2017 uverejnil Národný inšpektorát práce Košice (ďalej NIP) na svojej www stránke materiál s názvom :

STANOVISKO NIP KOŠICE a MPSVaR SR KU OCHRANE OBJEKTOV

PRED ÚČINKAMI ATMOSFÉRICKEJ ELEKTRINY

Uverejňujeme celý text stanoviska NIP bez jeho úprav tu.

Celé stanovisko si môžete prečítaj aj priamo na stránke NIP Košice.  

Posledný odstavec stanoviska dáva projektantom návod na riešenie ochrany pred bleskom :

- ochranu pred bleskom môžete riešiť E.S.E. zachytávačom podľa normy NF C 17-102:2011
- riešenie ochrany musí byť také, aby doloženým výpočtom rizika bolo preukázané,
  že riziká nepresahujú tolerovateľnú úroveň danú  v norme STN EN 62305-2:2013


1 2 >