Norma NF C 17-102:2011

19.01.2019

Dnes sa vrátime v čase ku udalostiam, na konci ktorých bolo zrušenie slovenskej normy STN 34 1398 zo strany ÚNMS SR.

Po vyhlásení výzvy ÚNMS o začatí previerky normy STN 34 1398:2014 v septembri 2015, mohol každý z odbornej i laickej verejnosti a z príslušných úradov podať pripomienky ku norme STN 34 1398:2014. Pripomienky sa postupne zasielali na ÚNMS.

Zvrat nastal po publikovaní článku Ing. G. Krescanka v časopise ATP Journal č.6/2016 (str. 37), v ktorom spochybnil správnosť výpočtu polomeru ochrany E.S.E. podľa STN 34 1398:2014 a NF C 17-102:2011.  Kto si chce článok preštudovať, tu je link :

 https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/ATP%20Journal%206%202016.pdf

Článok - hlavne jeho záver, že ochranné pásmo E.S.E. je v skutočnosti výrazne menšie než ponúka výpočet v norme STN 34 1398:2014 a v NF C 17-102:2011, sa stal hlavným argumentom odporcov aktívnych bleskozvodov. Neustále vyzývali na naše stanovisko k záverom článku. Tvrdili sme vtedy a tvrdíme i dnes, že jediný, kto sa môže vyjadriť k napadnutiu normy NF C 17-102:2011, je jej autor (autori).

Preto sme oficiálne vyzvali francúzsky AFNOR (obdoba slovenského ÚNMS) o vydanie oficiálneho stanoviska ku článku Ing. G. Krescanka a jeho publikovaných záverov o chybnej norme NF C 17-102:2011. 

Autori normy vypracovali stanovisko ku publikovanému článku Ing. G. Krescanka a oficiálnou cestou bol doručený do ÚNMS SR v Bratislave. Článok vecnou a odbornou argumentáciou s účinným zapojením štatistiky jednoznačne potvrdzuje správnosť výpočtu ochranného pásma v norme NF C 17-102:2011 (výpočet bol prevzatý prekladom aj do normy STN 34 1398:2014) a súčasne poukazuje na nesprávne východiská, na ktorých postavil svoj výpočet Ing. G. Krescanko.

Doručenie oficiálneho stanoviska autorov normy NF C 17-102:2011 zo strany AFNOR do ÚNMS SR Bratislava sa však vôbec nehodilo do plánov odporcov akt. bleskozvodov a toto totálne odignorovali. 

Ako všetci isto viete, celý proces "Previerky normy STN 34 1398:2014" sa nakoniec skončil trestuhodným zrušením tejto normy bez náhrady a bez vytvorenia tkzv. prechodného obdobia. Celé zrušenie bolo diletantské, neprofesionálne a tendenčné hlavne zo strany "kompetentných" pracovníkov UNMS.

Cieľom tohto článku je, aby si odborná verejnosť mohla slobodne a bez nátlaku, či iného ovplyvňovania, preštudovať celú problematiku ochrany bred bleskom pomocou aktívneho bleskozvodu priamo od autorov normy NF C 17-102:2011, ktorá je celosvetovým štandardom pri projektovaní, montáži, prevádzke a revíziách aktívnych bleskozvodov.

Tieto informácie sa bežne nedozviete na školeniach odbornej verejnosti v problematike ochrany pred bleskom, ktoré na Slovensku organizujú niektoré firmy a organizácie.

Celý článok si môžete prečítať (stiahnúť) tu:


1 2 >